ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Εταιρείας «ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ Α.Ξ.Ε.»  

                                         Α.Φ.Μ. 094157746, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.000000000000,

                                                       ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15967/26/Β/87/10

                                               σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ Α.Ξ.Ε.», με απόφασή του που έλαβε στη συνεδρίαση της  8ης Ιουνίου 2015 προσκαλεί τους κ. κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30ην Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην έδρα της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονται παρακάτω:

1)    Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2014 έως 31.12.2014).

2)    Έγκριση περί μη ή διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014.

3)    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2014 (01.01.2014  έως 31.12.2014).

5).Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2015, καλούνται οι κ. κ. μέτοχοι σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 20/07/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στην έδρα της Εταιρείας, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ. κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Η απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30-06-2015, ήτοι κατά την 25-06-2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 27-06-2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της  Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 16-07-2015 (ημερομηνία καταγραφής  Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17-07-2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.hotel-galaxy.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι  στα γραφεία της Εταιρείας.

Αθήνα, 08-06-2015

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ